Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Minskad miljöpåverkan

Fokusområdet minska miljöpåverkan handlar om att minska vår verksamhets negativa påverkan på miljö och omgivning. Klimathotet är givetvis i fokus liksom frågor som effektivisering och cirkularitet.

Långsiktigt mål: Netto-noll utsläpp 2045

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Att kunna leverera med samma höga kvalitet och servicekänsla, men med lägre miljöpåverkan är ett långsiktigt åtagande liksom vårt övriga arbete inom hållbarhet. Ahlsell har arbetat med kontinuerliga miljöförbättringar i flera års tid och har de senaste åren ytterligare adresserat klimatfrågan. Förutom att arbeta med energieffektiviseringar och utfasning av fossila bränslen har vi valt att ansöka om att anta vetenskapligt satta klimatmål, s.k. Science based targets.

Miljöutmaningarna adresseras huvudsakligen genom tre huvudområden: ​

  • Effektivisera logistiken
  • Avfall och återvinning​
  • Minska energianvändningen​

Effektiv logistik

Logistiken är en väsentlig del av vår kärnverksamhet. Faktum är: Logistiken är kärnan i hela vår affärsidé. Skall vi klara av de krav kommande årtionden kommer att ställa på stora aktörer så måste vi bli bättre – effektivare. Vi jobbar hårt för att svara upp på de kraven.

 

Stora besparingar möjliggörs vid transporter till kunderna tack vare vår huvudpartner DB Schenkers kollektivtrafik för gods. Ahlsells gods sammanpackas redan med andra varor som ska åt samma håll över hela landet. Det räcker dock inte. Vi ser till att våra logistikpartners ständigt blir effektivare genom att arbeta systematiskt med kravställning i upphandlingen av transporter. Detta innebär bland annat krav på ständiga miljöförbättringar. ​

 

På vårt logistikcenter arbetar vi också kontinuerligt med att optimera fyllnadsgraden i bilarna för att på så sätt minimera antalet körningar.​

 

Under 2020 genomförde vi ytterligare åtgärder för att komma åt de utsläpp vi har störst inverkan på. I Hallsberg kör nu alla maskiner på batteri eller förnybar HVO100- diesel. Vi har även startat upp en dialog om utsläppen med flertalet lokala fraktpartners och ser att vi kommer kunna erbjuda fossilfria transporter i flera regioner ute i landet.​

 

Tillsammans med våra största kunder diskuterar vi hur vi genom planering minska behovet av sista-minuten-transporter. Tjänsten Bygglogistik ger våra kunder ännu bättre möjligheter att minska utsläppen från större byggprojekt.

Fakta om HVO i fossilfria transporter

 

HVO (Hydrerande Vegetabiliska Oljor) är ett biodrivmedel som antingen blandas med fossil diesel för att minska dess klimatpåverkan men som också kan användas för sig självt i de flesta moderna dieselmotorer.

 

Det fossilfria bränslet minskar utsläppen
Uppskattningar från producenter menar att det fossilfria bränslet reducerar utsläppen med upp till 90% medan uppskattningar från intresseorganisationer är mer försiktiga och pekar på mer än 75%. Detta är dock beroende på motor och varifrån råvarorna hämtas från. Enligt Energimyndigheten bestod råvarorna 2016 till 80% av vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, PFAD eller slakteriavfall. Svenskproducerad HVO baseras främst på tallolja och avfallsolja.

 

Tillgången på råvaror för tillverkning en utmaning för svenska HVO-produktionen
Den största utmaningen för den svenska HVO-produktionen idag är tillgången på råvaror för tillverkning. PFAD – restprodukter från palmoljeindustrin – står idag för en betydande del av den globala produktionen av HVO. Röster har därför varnat för att den påverkan som palmoljeindustrin står för idag riskerar att omintetgöra de klimatvinster som görs när PFAD används som bas i HVO. Det är väldigt tveksamt om fortsatt användning av PFAD kommer att vara hållbart för att skala upp på lång sikt.

I Sverige finns det främst två stora leverantörer av HVO: Preem och Neste. Preem använder inte av palmolja i sin produktion för den svenska marknaden. Neste, däremot, som levererar större mängder än konkurrenten, har palmolja men ser till att den PFAD/palmolja som används är certifierad i enlighet med RSPO-riktlinjer. I dagsläget är det svårt att som enskilt företag helt undvika att köpa större mängder HVO utan palmolja, men i takt med att efterfrågan ökar så ökar även valmöjligheterna. På Ahlsell kravställs idag att produkter innehållande palmolja (eller palmoljerester) måste vara certifierade.

Avfall och återvinning

Avfallshanteringssystemen i Norden är välutvecklade och Ahlsell anlitar professionella företag för att hantera vårt avfall som främst består av olika typer av förpackningsmaterial. Detta innebär stora mängder wellpapp, träavfall och plast, men även en hög återvinningsgrad på det avfall vi lämnar in.

 

Trots en relativt god återvinningsgrad strävar vi hela tiden efter att minska vår förbrukning av förpackningsmaterial och bli bättre på återbruk. ​Inom ramarna för detta område jobbar vi bland annat med att minska emballagestorlekar, använda plastfilm av förnybara material och med projekt för att minska användningen av kemikalier. ​Vi på Ahlsell har under flera år använt oss av ett pantsystem för att cirkulera de tusentals lastpallar som varje år passerar in och ut i Hallsberg.

 

Vi driver också samarbetsprojekt med våra leverantörer, som du kan läsa mer om under fokusområdet Innovation och samarbete. Dels för att identifiera och fasa ut onödigt emballage ur värdekedjan, dels projekt för att återanvända våra leverantörers fraktlådor och kartonger (istället för att kassera och använda nya).

Minskad energianvändning

Ahlsell Sverige har över 100 butiker i Sverige samt vårt logistikcenter i Hallsberg. Dessa omsätter stora mängder energi vilket står för en betydande del av våra direkta och indirekta utsläpp – vårt Scope 1 och Scope 2. ​Vi arbetar med detta på två sätt. Dels genom att minska energianvändningen och dels genom att öka andelen förnybara energikällor för vår verksamhet.

 

När det kommer till att minska energianvändningen så arbetar vi kontinuerligt med att mäta vår energianvändning och minska den inom vårt systematiska miljöarbete, som är certifierat i enlighet med ISO 14 001. Det innefattar att bland annat se över belysningen för att så effektiva lösningar som möjligt ska vara installerade, och att se över uppvärmningen av lokalerna. Eftersom alla våra butiker är lokaliserade i lokaler vi hyr så har särskilda miljökrav införts i alla nya hyresavtal för att säkra att allt blir rätt från början. Dessa miljökrav används även när hyreskontrakt skall omförhandlas.​

 

Förnybara energikällor är ett annat sätt att sänka vår klimatpåverkan. I de flesta av våra butiker, liksom på vårt centrallager kommer energin från ursprungsmärkt vattenkraft. Ahlsellkoncernen har börjat experimentera med alternativa energikällor och på centrallagret i Finland kommer en del av energin från solceller som monterats på taket. 

Läs mer om aktuella satsningar kopplat till minskad miljöpåverkan

Våra utmaningar inom fokusområdet Minskad miljöpåverkan

12. Hållbar konsumtion och produktion

Ansvarsfull utvinning och återvinning är en av branschens stora utmaningar. Vi behöver öka vårt fokus på cirkulära processer och premiera cirkularitet. Detta förutsätteren succesiv utfasning av farliga ämnen och ämnen som inte går att cirkulera.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att kunna bedriva affärer i framtiden kommer det krävas att detta görs med ett minimalt klimatavtryck. Ahlsell ska halvera CO2-utsläpp från 2016 till 2030 och vara fossilfria 2045.

Våra övriga fokusområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript