Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2017-04-28

Delårsrapport första kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 6 568 MSEK (5 480). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent. Fler arbetsdagar under kvartalet svarade för ytterligare 6 procentenheter i omsättningsökning. · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 41 procent och uppgick till 443 MSEK (314). · Resultatet (EBITA) ökade med 33 procent till 530 MSEK (397), motsvarande en EBITA-marginal på 8,1 procent (7,3). · Resultat efter skatt uppgick till 334 MSEK (-27). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (-0,09). · Under kvartalet förvärvades G-ESS Yrkeskläder AB. Det Stockholmsbaserade bolaget har fyra butiker och är en av Sveriges större fristående distributörer av yrkeskläder och skor. Årsomsättningen uppgår till cirka 120 MSEK. · Efter balansdagen har avtal tecknats om förvärv av två svenska bolag, båda med verksamhet inom produktområdet Verktyg & Förnödenheter. Den sammanlagda årsomsättningen uppgår till cirka 105 MSEK.

VD-ord

Bra start på året!

Försäljningen ökade med 20 procent och EBITA-resultatet ökade med 33 procent. Samtliga huvudmarknader och produktsegment bidrog till utvecklingen och för första gången på flera år ser vi en samtidig positiv ekonomisk utveckling på våra huvudmarknader. Kvartalet påverkades positivt av kalender- och valutakurseffekter.

De gynnsamma marknadsförutsättningarna håller i sig och vi har framgångsrikt mött den starka efterfrågan. Vårt One-Stop-Shop-erbjudande, med flexibla leveranser och kompetent rådgivning, levererar tydliga mervärden som blir särskilt värdefulla när det råder hög aktivitet hos kunderna och i marknaden.

Försäljningen ökade med 20 procent och vi ser en god utveckling på samtliga huvudmarknader. Ökningen sker på bred front och förklaras främst av organisk tillväxt och genomförda förvärv, som tillsammans svarade för 12 procents tillväxt. Genomgående har vi breddat erbjudandet genom fortsatt fokus på våra strategiska tillväxtinitiativ som alla levererade god tillväxt. Därtill har genomförda förvärv tillfört nya kunder, breddat sortimentet och adderat kompetens. EBITA-resultatet ökade med 33 procent, vilket främst förklaras av den hävstång som finns vid ökade volymer. Bruttomarginalen försvagades något till följd av en fortsatt ökad andel projektleveranser och försäljning till stora kunder som medförde en mixförskjutning med en relativt lägre andel butiksförsäljning. Den lägre bruttomarginalen balanserades av ökade volymer och ökad kostnadseffektivitet. Kassaflödet under kvartalet medförde även att vi stärkte vår finansiella ställning och mötte vårt skuldsättningsmål.

Ser jag till de enskilda huvudmarknaderna så växte den svenska verksamheten med 19 procent varav organisk tillväxt och förvärv tillsammans svarade för 14 procentenheter. Det i Sverige gynnsamma investeringsläget med låga räntor och bostadsbrist består och fortsätter att driva efterfrågan inom byggsektorn. Även befolkningsökning och urbanisering driver på efterfrågan genom att kraven på utbyggnad av infrastrukturen ökar. I den svenska verksamheten har vi fortsatt fokus på våra strategiska initiativ inom Bygg, Belysning, Fastighetsförvaltning och Personlig Skyddsutrustning, som alla visade god tillväxt. Våra satsningar på Syd- och Västsverige har också utvecklats positivt genom förvärv och pågående etableringar av nya butiker.

Den norska verksamheten har på ett bra sätt utnyttjat att det norska affärsklimatet förbättrats jämfört med första kvartalet 2016. Därtill har verksamheten gynnats av fler arbetsdagar samt utebliven påskeffekt. Den organiska tillväxten blev 12 procent. Marknaden visade en hög aktivitet inom bostadssektorn vilket i kombination med en stabil tillväxt för fastlandsekonomin gav god efterfrågan. Vi ser också en positiv utveckling av de åtgärder som vi vidtog för att effektivisera marknadsbearbetningen och driva korsförsäljning.

I Finland fortsatte marknaden för nybyggnation i storstadsregioner att växa och finsk ekonomi utvecklades försiktigt positivt. Organiskt växte vi med 4 procent och våra strategiska satsningar inom VVS-området föll väl ut. Arbetet med att utveckla butiksnätet har varit högt prioriterat, vilket bland annat resulterat i en ny fullsortimentsbutik i Helsingforsområdet. Efter kvartalets slut har vi också beslutat om besparingar på cirka 20 miljoner i årstakt samt omstrukturering av lednings- och försäljningsorganisationen. Åtgärderna räknar vi ska bidra till förbättrad sälj- och kostnadseffektivitet, delvis redan under 2017.

Förvärv

Vi har fortsatt en hög ambition att expandera genom förvärv och vi för löpande ett antal intressanta dialoger inom samtliga tre huvudmarknader. Under kvartalet resulterade detta i ett genomfört förvärv samt att vi under april tecknade avtal om ytterligare två förvärv. De förvärvade bolagen ligger i Sverige och kompletterar befintlig verksamhet bland annat

genom att de stärker vår regionala marknadsposition samt tillför nya attraktiva affärer. Sammanlagt har dessa förvärv en årsomsättning på cirka 225 MSEK.

Utsikter

Året började starkt, drivet av god efterfrågan, vilket tillsammans med egna initiativ och gynnsamma kalendereffekter bidrog till en positiv utveckling för koncernen. Med reservation för den negativa kalendereffekt som infaller under andra kvartalet, med färre antal faktiska arbetsdagar och lägre aktivitetsnivå i samband med påsken, ser marknadsutsikterna alltjämt goda ut. Den nordiska byggsektorn är fortsatt stark och vi ser en tilltagande efterfrågan från industrin i såväl Sverige som Norge. Därtill fortskrider det interna förbättringsarbetet tillsammans med arbetet för att möta marknadens utmaningar. Sammantaget känner jag stor tillförsikt till att vi har fokus på rätt frågor och att vi driver utvecklingen mot fortsatt lönsam tillväxt.

Johan Nilsson
VD- och koncernchef

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en webcast idag kl. 10.00 under följande
länk: https://tv.streamfabriken.com/ahlsell-q1-2017.

Man kan också delta genom att ringa:

SE: +46 856642662
UK: +44 (0)2030089802
US: +1 8557532236

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Nilsson, Verkställande direktör, telefon +46 705 532 829, johan.nilsson@ahlsell.se
Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 706 211 294, kennet.goransson@ahlsell.se
Anna Oxenstierna, IR-ansvarig, telefon +46 708 158 485, anna.oxenstierna@ahlsell.se

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 07:30 CET.

 

   Ahlsell AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte:

Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript