Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Användarvillkor för Ahlsells mobilapp

Detta avtal ("Avtalet") är ett avtal mellan (i) dig och Ahlsell Sverige AB (reg. nr 556012-9206), registrerat i Sverige ("vi" eller ”Ahlsell”), för din åtkomst till och användning av mobilapplikationens programvara som länkar till dessa allmänna villkor (tillsammans med eventuella efterföljande applikationer till dessa, ”Appen”).

Genom att klicka på knappen ”OK” eller på annat sätt ange samtycke godkänner du individuellt villkoren i Avtalet.

För att undvika missförstånd ska Appen inte vara tillgänglig för personer som inte agerar på uppdrag av ett bolag ("Huvudmannen") som har ett Kundavtal med Ahlsell för köp och leverans av varor ("Kundavtal"). All försäljning och alla köp som görs via Appen regleras av detta Kundavtal.

(A) Allmänt

 1. Vi kan komma att uppdatera Avtalet genom att meddela dig om sådana uppdateringar, senast tio dagar innan uppdateringarna träder i kraft, på ett rimligt sätt enligt vår uppfattning, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till ditt registrerade e-postkonto eller ett inlägg på introduktionssidan som visas när du öppnar Appen. Din nedladdning eller användning av Appen efter att du har informerats om sådana uppdateringar kommer att utgöra ditt godkännande därav. Datumet nedan anger det datum då uppdateringar av detta avtal senast publicerades.
 2. Uppdateringar av Appen kan komma att utfärdas av oss eller operatör från vars plattform du laddade ner Appen.
 3. Du antas vara representant för en Huvudman och har alla nödvändiga tillstånd att använda Appen, inklusive att göra beställningar och/eller avsluta andra rättsliga åtgärder som syftar till att binda Ahlsell och Huvudmannen.
 4. Personuppgifter som lämnas av dig via Appen eller på annat sätt lämnas till oss regleras av vår Integritetspolicy, som finns på Integritetspolicy - läs mer om vår integritetspolicy på a... (ahlsell.se) Genom att lämna dina personuppgifter till oss bekräftar du att vi kommer att behandla dem i enlighet med denna integritetspolicy. Du garanterar att alla personuppgifter du lämnar är och förblir korrekta och fullständiga.
 5. Du använder och förlitar dig på Appen på egen risk, och du måste följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser när du gör detta. Vi kan när som helst begränsa Appens tillgänglighet.


  (B) BEVILJANDE AV OCH OMFATTNING AV LICENS
 1. Under förutsättning att du följer Avtalet får du endast använda appen för dess avsedda kommersiella syften och på grundval av en icke-exklusiv, återkallelig, icke-överlåtbar licens.
 2. För att undvika missförstånd är Appen licensierad – inte såld – endast för användning enligt villkoren i detta Avtal. Vi: (i) förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig enligt detta Avtal; och (ii) äger (eller har licenser för) alla rättigheter enligt lagar avseende exempelvis patent, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och alla andra äganderätter ("Immateriella rättigheter") i Appen.
 3. Du får inte, och får inte tillåta andra att:
 • genom eller i anslutning till Appen tillgängliggöra material som är ärekränkande, stötande eller på annat sätt olämpligt;
 • lägga upp virus som är skadligt eller avsett att skada driften av eller övervaka användningen av Appen;
 • använda Appen för alla icke-kommersiella ändamål och/eller för alla affärer som inte har ett Kundavtal med Ahlsell
 • använda Appen för att beställa order eller på annat sätt representera och/eller göra ett åtagande som du inte är behörig att göra av Huvudmannen
 • samla in tjänster eller kringgå Appens navigeringsstruktur eller presentation, utan föregående skriftligt godkännande från oss
 • använda Appen utan föregående skriftligt medgivande från oss;
 • göra ändringar i Appen eller tillåta att Appen eller någon del av den kombineras med eller införlivas i andra program
 • demontera, dekompilera, ”reverse-engineer” eller skapa omarbetade verk baserade på hela eller någon del av Appen eller försöka göra något sådant förutom i den utsträckning som tillämplig lag specifikt specificerar sådana begränsningar
 • tillhandahålla eller på annat sätt göra Appen (inklusive objekt och källkod) tillgänglig för tredje part, utan föregående skriftligt medgivande från oss
 • skapa internetlänkar till Appen eller spegla Appen, eller hosta Appen på en server (inklusive en webbplats) eller på annat sätt
 • få tillgång till eller använda Appen för att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst
 • använda Appen på ett olagligt sätt, för olagliga ändamål eller på något sätt som strider mot detta Avtal
 • kränka våra eller tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av Appen (i den utsträckning sådan användning inte är licensierad enligt detta Avtal)
 • använda Appen på ett sätt som kan skada eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare av Appen.

(C) COOKIES OCH ANDRA LIKNANDE TEKNOLOGIER

  1. När du öppnar Appen för första gången kommer du att bli ombedd att ge oss ditt samtycke så vi med hjälp av spårnings- och analysteknik kan optimera Appen och våra rekommendationer till dig. Detta kan inkludera enhetsinformation (operativsystem och appversion), ditt beteende i Appen (t.ex. beställning av produkter) och den tid som läggs på det. Om du vill ändra ditt samtycke går du till ”Inställningar” i Appen. Om du vill återkalla alla dina samtycken avinstallerar du Appen. Om du inte har gett ditt samtycke kommer vi inte att använda spårnings- och analystekniker.
  2. KONTON
   Du får endast använda Appen med godkännande från Huvudmannen för vars räkning du agerar genom att logga in i Appen med ett personligt användarkonto (dvs. knuten till din identitet) som är specifikt utfärdad till eller på uppdrag av Huvudmannen av Ahlsell.
  3. BESTÄLLNING

Syftet med denna App är att underlätta en smidig beställning. Alla beställningar som görs via Apparna regleras av Ahlsells Allmänna Försäljningsvillkor, som finns på https://www.ahlsell.se/Handla-hos-oss/Villkor-och-prislistor/Leveransvillkor/ ("Ahlsells villkor").

Om du agerar på uppdrag av Huvudmannen bekräftar du och Huvudmannen – i den utsträckning du lagligen kan företräda Huvudmannen – att även du och Huvudmannen är bundna av Ahlsells villkor.

För att undvika tvivel ska detta Avtal inte påverka Ahlsells villkor.

  1. ANSVARSBEGRÄNSNING


Appen, inklusive men inte begränsat till den teknik som utgör en del av den, är, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, tillhandahållen i befintligt skick, där den görs tillgänglig, utan några garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt. Vi frånsäger oss alla garantier och ansvar avseende på Appen och tredjepartsmaterial, inklusive men inte begränsat till garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, intrång, äganderätt och/eller tillgänglighet. Appen kan inte hållas ansvarig för eventuella problem med att upptäcka eller meddela kring en specifik händelse.

Vi garanterar inte att Appen är eller kommer att förbli uppdaterad, oavbruten tillgänglig, komplett, korrekt och/eller säker.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag: (a) ansvarar Ahlsell inte för några direkta eller indirekta skador av något slag, inte heller för några skador för utebliven vinst, användning eller data, förlust av andra immateriella tillgångar; (b) utan att begränsa föregående, kommer vi inte att vara ansvariga för skador av något slag som uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda Appen, inklusive virus som kan överföras i samband med detta; och (c) ditt enda och exklusiva kompensation för missnöje med Appen är att sluta använda Appen.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skadestånd, domar, förpliktelser, kostnader, utgifter och arvoden (inklusive ombudskostnader) ("anspråk") som uppstår på grund av eller i samband med att du bryter mot eller påstås bryta mot detta Avtal. Detta inkluderar – men är inte begränsat till – anspråk som härrör från att du korrigerar felaktiga eller otillbörliga ordrar eller ordrar som inte godkänts av Huvudmannen.

  1. SEKRETESS

När du använder Appen kan du få tillgång till värdefulla affärshemligheter och annan konfidentiell information som tillhör Ahlsell och dess verksamhet, inklusive men inte begränsat till prissättning och andra villkor som överenskommits mellan Ahlsell och Huvudmannen ("Konfidentiell information"). Begreppet Konfidentiell Information omfattar inte information som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet. Du måste hålla all Konfidentiell information strikt konfidentiell och får endast avslöja den på behovsenlig basis för Huvudmannens anställda, tjänstemän, representanter, entreprenörer, underleverantörer eller rådgivare som behöver känna till sådan information i syfte att utöva Huvudmannens rättigheter eller utföra sina skyldigheter enligt eller i samband med detta Avtal eller Kundavtalet och som är bundna av lämpliga sekretessåtaganden, Du får inte dela Konfidentiell information till någon annan tredje part utan samtycke från Ahlsell, eller om detta rimligen kan krävas för att uppfylla skyldigheterna enligt Avtalet, eller där så krävs enligt lag, börsregler eller beslut från domstol eller behörig offentlig myndighet.

  1. UPPSÄGNING

Detta avtal gäller till och med (i) avslutas eller tills du inte längre är behörig att företräda Huvudmannen (t.ex. på grund av att din anställning har avslutats), (ii) du avinstallerar Appen eller (iii) Huvudmannens avtal med Ahlsell löper ut – därefter upphör du att använda Appen och ser till att ditt konto avaktiveras. Observera att bestämmelser om sekretess kommer att kvarstå efter Avtalets upphörande under fem (5) år och att beställningar som gjorts före Avtalets upphörande inte kommer att påverkas av att Avtalet sägs upp.

Vi kan säga upp detta avtal genom ett skriftligt meddelande till dig: (i) sju (7) dagars föregående meddelande via e-post till dig av någon anledning; eller (ii) omedelbart via e-post till dig om du begår ett väsentligt brott mot detta Avtal.

  1. KOMMUNIKATION

Om du vill kontakta oss skriftligen med frågor eller funderingar om Appen eller detta Avtal kan du kontakta oss via kontaktformuläret i Appen. Observera att e-postkommunikation kanske inte är säker och att du rekommenderas att inte inkludera känslig information i din e-postkorrespondens med oss.

Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen gör vi det med hjälp av de kontaktuppgifter du uppger för oss i din begäran om Appen.

  1. VILLKOR FÖR APP-BUTIK

Beroende på vilken enhet du använder Appen kan villkoren, reglerna och policyerna för App Store (inklusive men inte begränsat till Apple® App Store eller Google® Play) gälla, och i så fall gäller sådana regler och policyer istället för detta Avtal om det finns skillnader mellan de två.

  1. YTTERLIGARE VILLKOR


Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en annan organisation under förutsättning att överföringen inte påverkar dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt detta Avtal. Du får endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal efter att ha fått vårt skriftliga tillstånd.

Var och en av bestämmelserna i detta Avtal kan tillämpas separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller ogenomförbar, förblir de återstående villkoren i full kraft och effekt.

Detta Avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag oavsett var du befinner dig, dock utan tillämpning av dess principer om lagval.

Du samtycker till att Stockholms tingsrätt får exklusiv jurisdiktion och avstår från alla eventuella jurisdiktioner, platser eller olägliga foruminvändningar mot sådana domstolar.

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript