Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2017-05-04

Ahlsells årsstämma 2017

Ahlsell höll den 4 maj 2017 årsstämma i Stockholm.
Ahlsells koncernchef Johan Nilsson berättade i sitt VD-tal om verksamheten och resultatet under 2016, samt inledningen av 2017.

- Grunden för den långsiktiga strategin Ahlsell 2020 ligger fast. Ahlsell ska fortsätta utveckla och bredda kunderbjudandet, fokusera på att etablera marknadsledande positioner genom en kombination av egna initiativ, satsning på fullsortimentsbutiker och en aktiv förvärvsverksamhet, sa Johan Nilsson och konstaterade även att marknadsutsikterna ser fortsatt goda ut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen 2016. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 0,35 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 8 maj 2017. Utdelningen beräknas utbetalas torsdag den 11 maj 2017.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag valdes som ny ledamot Charlotta Sund samt omvaldes Kenneth Bengtsson, Peter Törnquist, Johan Nilsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelseordförande och Peter Törnquist omvaldes till vice ordförande.

De fackliga organisationerna har till styrelseledamöter utsett Glenn Edlund, Maria Herbertsson och Anders Holger-Nilsson.

Arvode till styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 400 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 600 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden för utskottet och 100 000 kronor till ledamöterna och att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor till ledamöterna.

Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelser av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, förvärva och överlåta högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Ahlsell. Bemyndigandet syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandena syftar även till att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Ahlsells incitamentsprogram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Instruktion för valberedningen
Stämman fastställde den av valberedningen föreslagna instruktionen för valberedningen.

Fullständiga handlingar och en inspelad version av vd Johan Nilssons anförande vid årsstämman kommer att göras tillgängligt på https://www.ahlsell.com/om-ahlsell/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2017/

För information kontakta:
Anna Oxenstierna, IR-ansvarig, 0708-15 84 85

Ahlsell AB (publ), noterat vid Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon produkter och lösningar. Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript