Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-03-27

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 på Vasateatern, Vasagatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.00.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast torsdagen den 26 april 2018. Anmälan görs på bolagets hemsida www.ahlsell.com, per telefon 08-402 92 23 eller med post till Ahlsell AB, ”Årsstämma 2018”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 april 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.ahlsell.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
 9. Verkställande direktörens presentation
 1. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
 3. Val av styrelse och revisorer
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna aktier
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Beslut om antagande av långsiktigt aktiesparprogram
 7. Beslut om antagande av långsiktigt köpoptionsprogram
 8. Beslut om instruktion för valberedningen
 9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ahlsells valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 11-13 och 18 på dagordningen. Valberedningen utgörs av Tomas Ekman (Keravel S.à.r.l., ett bolag som indirekt ägs av CVC European Equity Fund V och CVC European Equity Tandem Fund), Peter Guve (AMF Försäkring), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring) samt Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder). Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, är adjungerad ledamot av valberedningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen
föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 1,65 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 7 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 11 maj 2018.

Punkt 11 - Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska vara en.

Punkt 12 – Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 1 050 000 kronor (tidigare 1 000 000 kronor) till styrelsens ordförande, med 615 000 kronor (tidigare 600 000 kronor) till styrelsens vice ordförande samt med 410 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit att för arbete i revisionsutskottet ska ett oförändrat årligt arvode utgå med 150 000 kronor till utskottets ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att ett oförändrat årligt arvode ska utgå med 100 000 kronor till utskottets ordförande samt med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson, Peter Törnquist, Johan Nilsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen ska omväljas till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen att Susanne Ehnbåge ska väljas in som ny styrelseledamot. Som tidigare meddelats har Charlotta Sund avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Kenneth Bengtsson omväljs till styrelsens ordförande och att Peter Törnquist omväljs till vice ordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Ahlsells hemsida, www.ahlsell.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Joakim Thilstedt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Ahlsell. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Ahlsell ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Ahlsell vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Ahlsell som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och verksamheter genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Ahlsells kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Ahlsells incitamentsprogram.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att dessa riktlinjer ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Ahlsells koncernledning (”Koncernledningen”).

Ahlsell strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den rörliga delen ska inte överstiga 80 procent av den fasta lönen.

Ytterligare en del av ersättningen till Koncernledningen utgörs av långsiktiga incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma. Vid en extra bolagsstämma i Ahlsell den 16 oktober 2016 beslutade aktieägarna att införa långsiktiga incitamentsprogram. Programmen består av dels ett teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare, dels ett aktiesparprogram riktat till ledande befattningshavare och en bredare krets av anställda. Styrelsen utvärderar årligen huruvida långsiktiga incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte och, om så är fallet, huruvida sådana långsiktiga incitamentsprogram ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Incitamentsprogram ska omfatta ledande befattningshavare och/eller en bredare krets av anställda i bolaget som bedöms ha en betydande möjlighet att påverka bolagets resultat och tillväxt. Incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har för avsikt att till årsstämman 2018 lägga fram förslag om dels ett köpoptionsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare, dels ett aktiesparprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och vissa övriga nyckelmedarbetare.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis på marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 18 månader vid uppsägning från bolagets sida. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, inte berättigade till något avgångsvederlag.

Styrelsen äger rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till VD. På förslag av VD fattar ersättningsutskottet beslut om ramar för ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Punkt 16 – Beslut om antagande av långsiktigt aktiesparprogram

Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram enligt följande.

 1. Villkor för det långsiktiga aktiesparprogrammet

A.1 Inledning

Inför noteringen av Ahlsells aktier på Nasdaq Stockholm år 2016 beslutades om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Styrelsen vill nu införa ett nytt långsiktigt aktiesparprogram 2018 (”ASP 2018”) med liknande struktur som det föregående incitamentsprogrammet riktat till Ahlsells ledande befattningshavare och vissa övriga nyckelmedarbetare.

Det huvudsakliga motivet till ASP 2018 är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Ahlsells nyckelanställda, rekrytera och behålla kompententa och talangfulla medarbetare, öka den långsiktiga intressegemenskapen mellan nyckelmedarbetarnas och Ahlsells målsättning samt höja motivationen. I enlighet med tidigare långsiktigt incitamentsprogram kommer ASP 2018 att skapa koncernövergripande fokus bland deltagarna på ökad tillväxt, rörelsemarginal och totalavkastning på Ahlsell-aktien.

ASP 2018 omfattar cirka 120 anställda i Ahlsell. Ett deltagande i ASP 2018 förutsätter att deltagarna förvärvar eller innehar ett minimiantal aktier i Ahlsell (”Sparaktier”). Deltagare som under ASP 2018 behåller Sparaktier fram till programmets avslut i juni år 2021 och fortsätter att vara anställd av Ahlsell under denna tid kan erhålla upp till tre (3) aktier för varje Sparaktie utan vederlag (”Prestationsaktier”). Antalet Prestationsaktier som kan erhållas kommer att fastställas baserat på hur väl ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 2018 – juni 2021.

Maximalt antal aktier i Ahlsell som kan tilldelas enligt ASP 2018 ska vara begränsat till 1 461 000, vilket motsvarar cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

A.2 Grundläggande villkor för ASP 2018

ASP 2018 riktar sig till Ahlsells koncernledning och vissa övriga nyckelmedarbetare som av styrelsen har bedömts ha ett betydande direkt eller indirekt inflytande på bolagets resultat och utveckling. Ett deltagande i ASP 2018 förutsätter att medlemmarna av Ahlsells koncernledning och övriga nyckelmedarbetare förvärvar eller innehar ett minimiantal Sparaktier i Ahlsell och att sådana Sparaktier allokeras till ASP 2018. Sparaktierna kan antingen förvärvas för ASP 2018 eller utgöras av befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Förvärv av Sparaktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Ahlsell är förbjuden enligt bolagets policys eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning, utan får i så fall ske vid senare tillfälle när sådana omständigheter har upphört.

Deltagare som behåller Sparaktierna fram t o m tilldelning och under samma tid fortsätter att vara anställd av Ahlsell kan erhålla upp till tre (3) Prestationsaktier för varje Sparaktie. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas kommer att fastställas baserat på hur väl ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 2018 – juni 2021. Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Deltagare kommer att erhålla rätt till Prestationsaktier efter årsstämman 2018 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och bolaget om deltagande i ASP 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att fram t o m november 2018 ansluta tillkommande nyckelpersoner. Eventuell tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende andra kvartalet år 2021.

Deltagare har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten till Prestationsaktierna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende rätten till Prestationsaktierna under intjänandeperioden. Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna i ASP 2018 för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive rätt till Prestationsaktier berättigar till.

A.3 Deltagande i ASP 2018

Styrelsen kommer att besluta om de närmare villkor som gäller för deltagande i ASP 2018 inklusive storlek på respektive nyckelmedarbetares deltagande. Investeringen för de cirka 120 deltagarna motsvarar i genomsnitt cirka 15-20 procent av den fasta årslönen före skatt för respektive deltagare.

ASP 2018 riktar sig till två kategorier av deltagare:

Kategori (högst antal personer) Sparaktier, cirka andel av det totala antalet aktier i ASP 2018 per kategori (%) Prestationsaktier, högst antal per Sparaktie efter den treåriga intjänandeperioden
A.1 VD och övriga medlemmar av Ahlsells koncernledning (8) 25 3x
A.2 Övriga nyckelmedarbetare (112) 75 3x

Styrelsen ska besluta om det högsta antalet Sparaktier för varje kategori och deltagare inom ramen för högsta antal aktier inom ASP 2018. Deltagande medlemmar av Ahlsells koncernledning och övriga nyckelmedarbetare ges möjlighet att investera på olika nivåer beroende på lön och befattning samt följaktligen deras möjlighet att påverka bolagets resultat.

Beslut om deltagande i ASP 2018 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

A.4 Tilldelning av Prestationsaktier

Tilldelning av Prestationsaktier inom ASP 2018 kommer att ske efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende andra kvartalet 2021. Tilldelning kan komma att senareläggas, antingen för alla deltagare, eller för vissa deltagare eller såvitt avser vissa Prestationsaktier för vissa deltagare. En förutsättning för att en deltagare ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier är, som huvudregel, att deltagaren fortsätter att vara anställd i Ahlsell-koncernen (och inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd) under hela intjänandeperioden fram tills tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier.

Det finns tre prestationskrav som intjänas med upp till en tredjedel av en Prestationsaktie under perioden juli-juni under åren 2018/2019, 2019/2020 och 2020/2021. Prestationskraven beaktar Ahlsells finansiella mål och är baserade på (i) försäljningstillväxt, (ii) EBITA-marginal och (iii) aktieavkastning.

Styrelsen har fastställt vad som anses vara en adekvat, relevant och utmanande prestationskravsnivå enligt vad som närmare anges nedan. Av de maximalt tre (3) Prestationsaktier som deltagaren kan erhålla för varje Sparaktie gäller att en (1) Prestationsaktie är kopplad till prestationskriteriet avseende försäljningstillväxt, en (1) är kopplad till EBITA-marginal och en (1) är kopplad till aktieavkastning.

Prestationsaktie Mått Prestationskrav
Försäljningstillväxt Årlig försäljningstillväxt under perioden juli-juni minus BNP-tillväxt(BNP-tillväxt mätt som BNP-tillväxten i Sverige, Finland och Norge viktat mot den relativa andelen av Ahlsells försäljning i respektive land) < 2%: inget intjänat2-3%: 25% intjänat >3-4%: 50% intjänat >4-5%: 75% intjänat >5%: fullt intjänat
EBITA-marginal Rullande 3 års genomsnittliga justerade EBITA-marginal(Mäts på de tre tolvmånadersperioderna närmast föregående mättidpunkten) < 8,5%: inget intjänat8,5-9,0%: 25% intjänat >9,0-9,5%: 50% intjänat >9,5-10,0%: 75% intjänat >10,0%: fullt intjänat
Aktieavkastning Total aktieavkastning under perioden juli-juni (förändring i aktiekurs plus utdelning) minus avkastning på Nasdaq Stockholm SIX Return Index.(Mäts på tolvmånadersperioden närmast föregående mättidpunkten) < 1%: inget intjänat1-2%: 1/3 intjänat >2-3%: 2/3 intjänat >3%: fullt intjänat

Styrelsen ska innan tilldelning av Prestationsaktier utvärdera om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt andra faktorer. Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av Prestationsaktier eller, helt eller delvis, avsluta programmet i förtid utan kompensation till deltagarna om det sker betydande förändringar i bolaget eller i dess omvärld.

Styrelsen ska äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat intjänandeperiod och tilldelning av Prestationsaktier, t ex i händelse av avslut av anställning under intjänandeperioden. Som princip ska gälla att deltagaren förlorar sina rättigheter enligt ASP 2018 om denne avslutar sin anställning i Ahlsell innan tilldelning, såvida inte deltagaren kvalificerar som en s k good leaver eller styrelsen bedömer att det föreligger särskilda skäl i det enskilda fallet.

Antalet aktier som kan tilldelas deltagarna är begränsat så att det totala värdet av Prestationsaktierna ej kan överstiga nio (9) gånger det belopp som deltagaren investerat i Sparaktier vid programmets start. Antalet aktier som omfattas av ASP 2018 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar kunna bli föremål för omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

A.5 Införande och administration etc.

Styrelsen, eller en av styrelsen utsedd kommitté, ska i enlighet med stämmobeslutet ansvara för detaljerad utformning och införande av ASP 2018 inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer, upprätta nödvändig dokumentation till deltagarna och i övrigt administrera ASP 2018 och/eller anlita extern administratör för hantering av ASP 2018.

Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram såväl för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning av Prestationsaktier inte är lämpligt som i andra fall där detta kan anses lämpligt. Vid leverans av aktier till deltagare i ASP 2018 ska styrelsen även ha rätt att kontantavräkna viss del för att täcka deltagarens skatt. Ett eventuellt alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i ASP 2018.

A.6 Säkring genom aktieswapavtal

Ahlsell kommer att ingå ett aktieswapavtal med tredje part (bank), varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier till deltagarna för att fullgöra bolagets skyldighet att leverera aktier enligt ASP 2018. Ett sådant aktieswapavtal med tredje part kan även komma att användas i syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer till följd av ASP 2018.

 1. Övriga frågor och grunder för förslaget etc.

B.1 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av ASP 2018

ASP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnader under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen under kvalifikationsperioden i enlighet med ”UFR 7 IFRS 2 – Sociala avgifter för noterade bolag”.

Den uppskattade totalkostnaden för Ahlsell (inklusive sociala avgifter men exklusive räntekostnad för aktieswapen (se nedan)) för ASP 2018 över dess löptid under perioden juni 2018 t o m juli 2021, utifrån antaganden om maximal investering från samtliga deltagande nyckelmedarbetare, en aktiekurs om 52,00 kronor med avdrag för föreslagen utdelning om 1,65 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman 2018, en årlig kursuppgång för Ahlsell-aktien om 10 procent, 5 procent personalomsättning och 50 procent intjänande på prestationsnivåerna avseende försäljningstillväxt och EBITA-marginal respektive 100 procent intjänande på prestationsnivån avseende aktieavkastning, kan maximalt komma att uppgå till cirka 39 miljoner kronor, baserat på IFRS redovisningsprinciper. För det fall intjänande och/eller investeringsnivå är annorlunda, skulle totalkostnaden från ett redovisningsperspektiv kunna bli annan.

Räntekostnaden för aktieswapen beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor på årsbasis baserat på marknadsförutsättningar per den 5 mars 2018 vid en treårig löptid. Därutöver kan aktieswapen komma att medföra både positiva och negativa kassaflöden som inte är resultaträkningspåverkande utan som bokförs direkt mot eget kapital samt kan komma att skuldföras i balansräkningen.

ASP 2018 innefattar totalt maximalt 1 461 000 Prestationsaktier, vilket motsvarar cirka 0,33 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget.

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av ASP 2018, överväger de till ASP 2018 hänförliga kostnaderna.

B.2 Effekter på nyckeltal

Av incitamentsprogrammets sammanlagda kostnad, vilken teoretiskt maximalt kan komma att uppgå till cirka 103 miljoner kronor, exklusive räntekostnaden för aktieswapen, belastar motsvarande belopp bolagets EBITA över en period om drygt tre år från juni 2018 t o m juli 2021. Denna maximala kostnad är baserad på konservativa antaganden så som att aktiekursen tredubblas, att alla prestationskrav har uppnåtts till fullo, att samtliga deltagare i ASP 2018 kvarstår som anställda och har kvar sina sparaktier under intjänandeperioden samt ett antagande om sociala avgifter om 23 procent.

B.3 Beredning av ärendet

Principerna för ASP 2018 har arbetats fram av Ahlsells styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som deltagit i beredningen av frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

B.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

För en beskrivning av Ahlsells övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för år 2017 not 3 eller till Ahlsells hemsida www.ahlsell.com. Därtill har styrelsen föreslagit att årsstämman 2018 ska besluta om inrättande av ett långsiktigt köpoptionsprogram.

B.5 Styrelsens förslag till beslut och motivering

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av ASP 2018.

Styrelsen vill öka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Ahlsell. ASP 2018 förväntas utöver detta stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för Ahlsells verksamhet, resultat och strategiska mål. ASP 2018 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde. Tilldelning i ASP 2018 kräver att deltagarna redan innehar Ahlsell-aktier eller investerar i Ahlsell-aktier till marknadspris. Genom att sammanföra medarbetarnas ersättning till Ahlsells resultat och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdeutvecklingen i bolaget. Styrelsen anser därför att införandet av ASP 2018 kommer att ha en positiv påverkan på Ahlsell-koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för såväl medarbetare som Ahlsell och aktieägarna.

B.6 Majoritetskrav

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Punkt 17 – Beslut om antagande av långsiktigt köpoptionsprogram

Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett köpoptionsprogram 2018/2022 enligt följande.

 1. Villkor för det långsiktiga köpoptionsprogrammet

A.1 Inledning

Inför noteringen av Ahlsells aktier på Nasdaq Stockholm år 2016 beslutades om införande av ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Styrelsen vill nu införa ett långsiktigt köpoptionsprogram 2018/2022 (”KO 2018/2022”) riktat till ett tiotal ledande befattningshavare i Ahlsell, inklusive medlemmar av koncernledningen, som styrelsen bedömer har en särskild möjlighet att påverka bolagets resultat.

Det huvudsakliga motivet till KO 2018/2022 är att de ledande befattningshavarna i Ahlsell genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar. I enlighet med tidigare långsiktigt teckningsoptionsprogram är syftet med KO 2018/2022 vidare att Ahlsell ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och talangfulla ledande befattningshavare i bolaget, öka intressegemenskapen mellan de ledande befattningshavarna och Ahlsells aktieägare samt höja motivationen.

Antalet köpoptioner att överlåtas i Ahlsell enligt KO 2018/2022 ska vara begränsat till 447 000, vilket motsvarar cirka 0,10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

A.2 Huvudsakliga villkor för KO 2018/2022

a) Antalet köpoptioner att överlåtas i Ahlsell ska vara begränsat till 447 000, vilket motsvarar cirka 0,10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 maj 2022. Anmälan om förvärv av köpoptioner enligt A.2 e) nedan eller utnyttjande av köpoption för förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Ahlsell är förbjuden enligt bolagets policys eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning, utan anmälningstiden får i sådana fall förlängas i motsvarande mån som handelsförbudet har inverkat menligt.

b) Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av köpoption ska motsvara 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Ahlsell-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 4 maj 2018 t o m 18 maj 2018 eller sådan annan motsvarande period som styrelsen beslutar om för det fall omständigheter som omnämns i A.2 a) ovan föreligger (”Lösenpriset”). I händelse av att Ahlsells aktiekurs vid tidpunkten för köpoptionernas utnyttjande skulle uppgå till mer än 170 procent av ovan nämnda genomsnittsbetalkurs (”Taket”), kommer antalet aktier som varje köpoption berättigar till att minska i sådan utsträckning att det totala värdet per köpoption vid utnyttjandetidpunkten inte överstiger skillnaden mellan Taket och Lösenpriset.

c) Rätt att förvärva köpoptioner från Ahlsell ska tillkomma tiotalet ledande befattningshavare. Styrelsen för Ahlsell ska slutligt fastställa maximal investering för varje individuell ledande befattningshavare i KO 2018/2022 med beaktande av storleken på den ledande befattningshavarens investering i aktiesparprogrammet ASP 2018. Antal köpoptioner per deltagare ska vidare fastställas med hänsyn till den ledande befattningshavarens ansvar och ställning. Rätt att förvärva köpoptioner ska endast tillkomma de som vid anmälningsperiodens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagda. Köpoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya ledande befattningshavare fram t o m november 2018. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Deltagande förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

d) Överlåtelse av köpoptioner till ledande befattningshavare utanför Sverige är beroende av skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att Ahlsells styrelse bedömer att sådan överlåtelse och senare leverans av aktier kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Bolagets styrelse ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av KO 2018/2022 som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

e) Anmälan om förvärv av köpoptioner ska ske senast omkring den 25 maj 2018. Styrelsen för Ahlsell ska äga rätt att ange en senare sista anmälningsdag för nya ledande befattningshavare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

f) Förvärvsberättigade ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av köpoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal köpoptioner som erbjuds eller del därav. Om förvärvsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas mellan förvärvsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner pro rata i förhållande till den del som sådana förvärvsberättigade redan har anmält sig för.

g) Köpoptioner som innehas av Ahlsell och som inte överlåtits till förvärvsberättigad eller som återköpts från deltagare, eller annars inte ska användas inom KO 2018/2022, får makuleras av bolagets verkställande direktör efter beslut av styrelsen för bolaget.

h) Köpoptionerna ska överlåtas till deltagare på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för köpoptionerna vid tidpunkten för förvärvet med tillämpning av vedertagen optionsvärderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut, baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Ahlsell-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 4 maj 2018 t o m 18 maj 2018 eller sådan annan motsvarande period som styrelsen beslutat om enligt A.2 b) ovan. För förvärv som sker av nya ledande befattningshavare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt av Ahlsells styrelse.

i) Baserat på en kurs för Ahlsell-aktien om 52,00 kronor med avdrag för föreslagen utdelning om 1,65 kronor per aktie, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 5 mars 2018, har värdet per köpoption av oberoende värderingsinstitut uppskattats till 1,93 kronor, vilket ger ett totalvärde för samtliga köpoptioner om cirka 0,86 miljoner kronor.

j) Köpoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Ahlsell till återköp av köpoptionerna om deltagarens anställning i bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta köpoptionerna till någon annan än bolaget eller om deltagaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner. Ett sådant återköp ska ske till köpoptionernas marknadsvärde. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Ahlsell är förbjuden enligt bolagets policys eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

k) Ahlsell förbehåller sig även rätten att återköpa köpoptioner till marknadsvärde samt att vid leverans av aktier till deltagare kontantavräkna viss del för att täcka deltagarens skatt.

l) Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenpriset, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

m) Fullständiga köpoptionsvillkor finns tillgängliga på Ahlsells hemsida www.ahlsell.com.

 1. Övriga frågor och grunder för förslaget

B.1 Säkring genom aktieswapavtal

Ahlsell kommer att ingå ett aktieswapavtal med tredje part (bank), varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier till deltagarna för att fullgöra bolagets skyldighet att leverera aktier enligt KO 2018/2022.

B.2 Kostnader för bolaget m.m.

Deltagarna i KO 2018/2022 kommer att förvärva köpoptionerna till marknadsvärde, vilket innebär att köpoptionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Ahlsell i Sverige. En av deltagarna är dock skattskyldig i Norge och en i Finland, vilket beräknas föranleda något ökade kostnader avseende sociala kostnader och förhöjd sjukvårdsavgift för bolaget avseende dessa deltagare.

Räntekostnaden för aktieswapen beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor på årsbasis baserat på marknadsförutsättningar per den 5 mars 2018 vid en treårig löptid. Därutöver kan aktieswapen komma att medföra både positiva och negativa kassaflöden som inte är resultaträkningspåverkande utan som bokförs direkt mot eget kapital samt kan komma att skuldföras i balansräkningen.

B.3 Administration

Ahlsells styrelse ska inom ramen för villkoren och riktlinjerna häri ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av KO 2018/2022.

B.4 Beredning av ärendet

Principerna för KO 2018/2022 har arbetats fram av Ahlsells styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

B.5 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av Ahlsells övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för år 2017 not 3 eller till Ahlsells hemsida www.ahlsell.com. Därtill har styrelsen föreslagit att årsstämman 2018 ska besluta om inrättande av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram.

B.6 Styrelsens förslag till beslut och motivering

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av KO 2018/2022.

Styrelsen vill öka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Ahlsell. KO 2018/2022 förväntas utöver detta stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för bolagets verksamhet, resultat och strategiska mål. KO 2018/2022 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde. Tilldelning i KO 2018/2022 kräver att deltagarna gör en egen investering. Genom att koppla medarbetarnas ersättning till Ahlsells aktiekurs, premieras den långsiktiga värdeutvecklingen i bolaget. Styrelsen anser därför att införandet av KO 2018/2022 kommer att ha en positiv påverkan på Ahlsell-koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för såväl medarbetare som bolaget och aktieägarna.

B.7 Majoritetskrav

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Punkt 18 – Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktion för valberedningen enligt följande:

a) Ahlsell ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter som utses av de fyra största aktieägarna i bolaget som önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot till valberedningen.

b) Valberedningen ska konstitueras enligt punkt a) på basis av aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB, eller annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahålls bolaget, per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

c) Styrelseordföranden ska, så snart information finns tillgänglig gällande de ägandeförhållanden som nämnts ovan, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget vilka har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om tillfrågad aktieägare inte kan nås med rimlig insats eller inom skälig tid uttrycker önskemål om att delta i valberedningsarbetet övergår rätten att utse sådan ledamot till närmast följande största aktieägare att inom skälig tid utse en ledamot.

d) Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader innan årsstämman. Namnet på den aktieägare som utsett en ledamot ska offentliggöras. Valberedningens mandattid är från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning offentliggörs.

e) Valberedningen ska utse en ordförande för valberedningen. Ordföranden ska inte vara ledamot i bolagets styrelse. Valberedningen är beslutför om fler än hälften av det totala antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

f) I det fall en eller flera av aktieägarna som utsett valberedningens ledamöter upphör att vara bland de fyra aktieägare som kontrollerar flest antal röster i bolaget tidigare än två månader före årsstämman så ska den ledamot eller de ledamöterna som utsetts av nämnda aktieägare på begäran, framställd till valberedningens ordförande från sådan ny aktieägare som istället är bland de fyra största aktieägarna, lämna sitt uppdrag i valberedningen och sådan ny större aktieägare ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen.

g) En aktieägare som blivit en av de fyra största aktieägarna senare än två månader före årsstämman ska, istället för att ha rätt att utse en ledamot till valberedningen, ha rätt att utse en representant som ska bli adjungerad ledamot till valberedningen.

h) Lämnar ledamot valberedningen av annan anledning än punkt f) innan arbetet är slutfört ska ersättare utses av samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten. Ändringar i sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart ändringarna blivit genomförda.

i) Valberedningens uppgift är att lämna förslag till styrelseordförande, övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, stämmoordförande och bolagets revisor samt lämna förslag till arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna och revisorn och eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska utföra sina skyldigheter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och särskilt sträva efter att uppnå en lämplig sammansättning i styrelsen präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

j) Valberedningen ska vidarebefordra sådan information till Ahlsell som Ahlsell behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet. Ahlsell ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen i syfte att underlätta valberedningens arbete och vid behov ska Ahlsell även svara för skäliga kostnader för externa konsulter eller liknande som valberedningen bedömer är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Ahlsell finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 436 302 187 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har vid samma tidpunkt 7 000 000 aktier i eget förvar, motsvarande ca 1,6 procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m.m. och information om föreslagna styrelseledamöter samt revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts tillsammans med därtill hörande handlingar såsom styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Ahlsell på adress Rosterigränd 12, Liljeholmen, Stockholm och på Ahlsells hemsida, www.ahlsell.com, senast från och med torsdagen den 12 april 2018 samt sänds till de aktieägare som hos Ahlsell begär det och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Ahlsell AB, 117 98 Stockholm eller e-post: arsstamma@ahlsell.se.

_________________

Stockholm i mars 2018
Ahlsell AB (publ)
Styrelsen

Övrigt

Program vid årsstämman:

Kl. 15.00 – Entrén till stämmolokalen öppnas.

Kl. 16.00 – Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Ahlsell AB (publ) to be held on Thursday 3 May 2018 at 4.00 p.m. CET on Vasateatern, Vasagatan 19 in Stockholm, Sweden, is available on www.ahlsell.com.

_________________

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript