Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Årets hållbarhetsrapport visar hur Ahlsell är med och gör skillnad

2023-04-20

Varje år publicerar Ahlsell en hållbarhetsrapport där vi går djupare in på vad vi har uppnått i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. I 2022 års hållbarhetsrapport lyfter vi fram flera exempel på hur vi uppfyller vår vision att vara med och bygga ett mer hållbart samhälle. 

Det finns många framsteg i Ahlsells hållbarhetsarbete under 2022 att vara stolta över. Vi har bland annat arbetat med att formulera en uppdaterad strategi och övergripande långsiktiga mål med sikte på 2027. Syftet har varit att tydliggöra Ahlsells roll, fokus och vad vi konkret behöver prioritera framåt.

– Med hållbarhetsperspektivet tydligt integrerat i affärsstrategin har vi nu goda förutsättningar att ta nästa steg. Att utvecklas hållbart innebär att vi ska kunna hjälpa våra kunder att över tid välja mer klimatanpassade alternativ både vad gäller produkter och tjänster. Hållbart ska bli mer valbart, säger Christina Lindbäck, CSO.

Hållbara framsteg

Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners att följa och leva upp till samma etiska och sociala standard som vi kräver av oss själva. För att möjliggöra en bättre och mer effektiv leverantörsuppföljning har vi påbörjat implementering av ett nytt digitalt leverantörssystem som innehåller en hållbarhetsmodul och funktionalitet för riskhantering. Systemet gör det enklare för oss att, tillsammans med våra leverantörer, driva arbete med ständiga förbättringar. För de leverantörer som inte uppfyller våra krav upprättas planer för korrigerande åtgärder.

Under året har arbetet med att byta ut våra bränslen mot förnybara alternativ fortsatt. Det har resulterat i att all Ahlsells fjärrtrafik i Sverige numera går på HVO100. Den förnybara andelen i distributioner var 47 % under 2022. I Ahlsell Norge körs 95 % av fjärrtrafiken förnybart.

Vi arbetar även systematiskt med vår egen el- och energianvändning. Till exempel har vi under året bytt till LED-belysning i 15 butiker. För ytterligare energioptimering har vi tagit fram energianalyser och åtgärdsplaner för ett antal fastigheter.  

I Ahlsell Sverige görs en stor expansion av vårt Logistikcentrum i Hallsberg. Här ligger fokus på att effektivisera logistiken och att uppföra en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö med hjälp av miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE och betygsnivån Excellent.

Ett mer hållbart samhälle

Hållbarhetsrapporten visar hur Ahlsell är med och påverkar samhället i positiv riktning och bidrar till att viktiga funktioner byggs, underhålls och förbättras. Vi erbjuder bland annat produkter och kompetens för att bibehålla ett stabilt elnät som är en vital del av vårt samhälle, liksom kompletta system för vattenförsörjning och avloppsrening för både stora och små anläggningar. Tack vare vår robusta leveranskedja och logistik kan vi säkerställa att viktiga aktörer inom försvar och samhällsberedskap förses med insatsvaror, verktyg och personlig skyddsutrustning.

– I hållbarhetsrapporten gör vi nedslag i verkligheten och visar med konkreta exempel hur våra produkter, tjänster och initiativ bidrar till minskad miljöpåverkan. Vi märker till exempel att nyfikenheten kring cirkulära alternativ ökar. Här har Ahlsell en intressant placering i värdekedjan och arbetar med att utveckla lösningar som alla vinner på, fortsätter Christina Lindbäck.

Att hållbarhetsfrågorna blivit viktigare för våra kunder visar den intressentdialog med fokus på hållbar utveckling som vi genomfört i form av djupintervjuer med 22 företagskunder. Här lyfts minskad klimatpåverkan, information om produkternas klimatavtryck, mer miljöanpassade produkter och tjänster för återvinning fram som viktiga områden. Många kunder efterfrågar också mer och bättre rådgivning för hållbara val samt möjlighet att välja mer miljövänliga transporter.

Högsta nivån Platinum i EcoVadis utvärdering

En viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete nåddes när vi 2022 tog klivet upp till den högsta nivån, Platinum, i analysföretaget EcoVadis sjunde utvärdering av oss. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsmiljö och arbetsvillkor inklusive mänskliga rättigheter, etik och ansvarsfulla inköp. Att uppnå nivån Platinum i EcoVadis innebär att vi genom dokumentation kunnat visa att vi förbättrat oss inom alla områden. Rankingen placerar oss bland de ledande 1 procenten av de bedömda företagen i vår kategori och är ett kvitto på att vi har kommit långt med struktur och styrning för miljömässigt och socialt ansvar genom leverantörskedjan.

I vd-ordet lyfter Ahlsells koncernchef Claes Seldeby fram näringslivets viktiga roll där stora företag både har möjlighet och ett ansvar att påverka samhället i en mer hållbar riktning.

– Omställningen till ett hållbart samhälle måste accelereras. Här har vi som bolag en viktig roll att spela. Tillsammans med branschen, och näringslivet i övrigt, kan vi åstadkomma reella förändringar för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Claes Seldeby.

Bilden ovan till vänster visar Christina Lindbäck, CSO, Ahlsell Group.

Nyheter Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript